วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อพันธุ์ปลาตามโครงการปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 1 คน 1 กล้า คืนพื้นที่ สีเขียวให้ธรรมชาติ สร้างชุมชนให้มีชีวิต ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน
31  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กษ ๒๑๓๘ สกลนคร องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบงเหนือนอกไปบ้านโคกสวัสดี พร้อมป้ายโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านบงเหนือนอก ตำบลบงเหนือ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรื่อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00
30  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเรคื่องถ่ายเอกสาร Canon ๒๕๓๐ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสวัสดี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำปา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหัน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาถ่อน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสะอาด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง