โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ติดต่อ-สอบถาม

 
  ชื่อ + นายสมชาติ  ทิพศิลา
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 08-2085-3769, 09-1065-1136
  อีเมล์ +  admin@bongnuea.go.th
 
  ชื่อ + นายประเสริฐ นาเมืองรักษ์
  ตำแหน่ง + รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 09-9323-5228
  อีเมล์ +  admin@bongnuea.go.th
 
  ชื่อ + นายไพฑูรย์  ศึกสะท้าน 
  ตำแหน่ง + รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 06-5235-2432
  อีเมล์ +  admin@bongnuea.go.th
 
  ชื่อ + (ว่าง)
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@bongnuea.go.th
 
  ชื่อ + นายปิยวิทย์  โชติเกียรติ
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  08-3660-2416
  อีเมล์ +  admin@bongnuea.go.th
 
  ชื่อ +  นายทศพร  ทันแล้ว
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  08-0747-1619
  อีเมล์ +  admin@bongnuea.go.th
  
  ชื่อ +  นางวัชราภรณ์  คำควร
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  0-4270-4955
  อีเมล์ +  admin@bongnuea.go.th
 
  ชื่อ + นายสมชาย  คำควร
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  08-1975-1689
  อีเมล์ +  admin@bongnuea.go.th
 
  ชื่อ + นายธวัชชัย  ใบภักดี
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  09-3573-6464
  อีเมล์ +  admin@bongnuea.go.th
 
  ชื่อ + นางสุฎารัตน์  ศิริจันทร์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  09-8236-4140
  อีเมล์ +  admin@bongnuea.go.th
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 799520 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -