โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 สาส์นจากนายก อบต.

สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ

                   เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  การทำงานและกิจกรรมตลอดจนข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน กระผมในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบายด้านการเกษตร เกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีการเกษตรและนโยบายด้านการเมืองต่างๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ตำบลบงเหนือเกิดความเจริญรุ่งเรือง สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ภายใต้ความร่วมมือของบุคคลหลายๆ ฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และความร่วมมือจากประชาชนตลอดจนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ และที่สำคัญคือ "พี่น้องชาวตำบลบงเหนือ" ที่ให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลบงเหนือของเรา

                   กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ  ฉบับนี้จะเป็นสื่อที่มีประโยชน์ต่อการรับทราบถึงบทบาท ภารกิจ และเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้ทุกท่านเข้าใจถึงภารกิจหน้าที่และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน ตลอดถึงการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงาน  ในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ

                   ในท้ายนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญในทุกด้านทุกประการ

 

(นายสมชาติ  ทิพศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 789977 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -