โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2565    พ.ร.บ. เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 55
  19 เม.ย. 2565    สิ่งที่แนบมาด้วย 2 แนวทางปฏิบัติพ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ 53
  31 ต.ค. 2561    พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 283
  2 ก.ค. 2561    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 280
  2 ก.ค. 2561    พระราชบัญญัติการระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 289
  2 ก.ค. 2561    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 290
  28 มี.ค. 2561    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 285
  12 ก.พ. 2561    พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ. 2542 289
  31 ม.ค. 2561    พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 339
  10 ม.ค. 2561    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 272
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 799525 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -