โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาและพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“บงเหนือน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และการศึกษา”

พันธกิจ

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้สะดวกและทั่วถึง

2) พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเศรษฐกิจ  และสังคมในอนาคต

3) พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพเสริม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

4) สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

5) ส่งเสริม พัฒนาความรู้เรื่องเทคโนโลยีการเกษตร และพัฒนาศักยภาพด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร

6) ให้ความสำคัญกับการสร้างคนให้มีความรู้ มีคุณภาพ มีความสุขและมีครอบครัวที่อบอุ่น                  

7) สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาท้องถิ่น

8) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านกีฬา แก่เยาวชน อย่างทั่วถึงและจริงจัง

9) เฝ้าระวัง ป้องกัน และระงับโรคติดต่อ

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 799551 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -