โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

         
    (ว่าง)      
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      
           
         
    นายปิยวิทย์  โชติเกียรติ      
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      
    รักษาราชการแทนปลัด อบต.      
    โทรศัพท์ 08-7490-5994      
   
นายทศพร  ทันแล้ว นางวัชราภรณ์ คำควร นายสมชาย  คำควร    นายธวัชชัย  ใบภักดี นางสุฎารัตน์  ศิริจันทร์
  หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง     ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ 08-0747-1619 โทรศัพท์ 09-3521-3603 โทรศัพท์ 08-1975-1689   เบอร์โทร 09-3573-6464 โทรศัพท์ 06-3676-6784
           
           
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 794491 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -