โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 กองคลัง

นางวัชราภรณ์  คำควร
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
นางสาวศิริรัตน์  เยาวจิตต์ นางสาวเยาวลักษณ์ สมหมาย  นางสาวสุกฤตา วัฒนาเนตร  (ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 จพง.พัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวจิราภรณ์  สีทน นายปานเทพ  โชติเกียรติ นางสาววนิดา ไชยทองพันธ์ น.ส.สุภาภรณ์ สิงห์เสนา
จพง.การเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน  ผช.จนท.การเงินฯ ผช.จนท.ธุรการ
 
นางสาวจุฑามาศ ขุนหาร นางสาวนันทวดี รัตนกร นางสาวจีระพรรณ แก้วหาวงศ์  
ผช.จนท.พัสดุ ผช.จนท.ธุรการ  ผช.จนท.จัดเก็บรายได้  
       
       
       
       
       
       
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 747933 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -