โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 สำนักปลัด

           
        นายทศพร  ทันแล้ว    
        หัวหน้าสำนักงานปลัด    
     
  นายบุญมี ศูนยราช   นางสุพัตรา  จันทะดวง พันจ่าเอก อติคุณ ณรงค์ธรรม (ว่าง) (ว่าง)
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
  นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ   

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
   
  นางสาววริศรา พรมน้อย   นายธวัชชัย  ศิริจันทร์ นายไพฑูรย์ ยอดแสงคำ นายอานนท์  อรัญปักษ์ นายสุทธิชาติ ศรีสวัสดิ์
  ผช.จนท.บันทึกข้อมูล   ผช.จพง.ป้องกันฯ พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
   
  นายธีรยุทธ อินทรวิเศษ   นายสมเกียรติ แสนสีมล นายวีระ ลักษณะเปี้ย   นายทรงเกียรติ สารธิยากุล
  พนักงานขับรถ   พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ พนักงานขับรถยนต์
   
  นายสุริโย โคตรภูเวียง   นายหนูพัฒ ธาตุทำเล นายสมจิตร ระดาไสย์ นายประยูร แหนส่วย น.ส.วิรดา  ธิสาชัย
  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ   คนงานประจำรถบรรทุกขยะ คนงานประจำรถบรรทุกขยะ นักการภารโรง    ผช.จพง.สาธารณสุข
           
  นายเกียรติศักดิ์ พรหมจารีย์          
  คนงานทั่วไป          
             
             
             
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 747934 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -