โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
    รายละเอียดข่าว :
  • การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567

เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 และเดือน มกราคม - กันยายน 2566

  • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

​1. สัญชาติไทย

2. เป็นผู้เกิดก่อน 2 กันยายน 2507 (ในกรณีที่ทะเบียนราษฏร์ระบุปีเกิด ให้ถอว่า บุคคลนั่นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2507 ให้ถือว่าเกิด วันที่ 1 มกราคม 2507)

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ

4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

  • หลักฐานในการลงทะเบียน

​1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. ทะเบียนบ้าน

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  

*** ในกรณีผู้สูงอายุย้านภูมิลำเนา ***

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ย้านทะเบียนบ้านจากเทศบาล  หรือ อบต. ที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิม ยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู็สูงอายุจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณนั้น คือ เดือนกันยายน 

หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพต่อไป ต้องไปจดทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ เทศบาล หรือ อบต. ที่จะย้ายไปใหม่ โดยเร็ว หลังได้ทำการย้ายทะเบียนบ้าน เพื่อเริ่มรับเงินที่แห่งใหม่ ในเดือนตุลาคม

    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 766708 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -